Privacy & klachtenregeling

Klachtenregeling

Indien naar uw oordeel niet professioneel is gehandeld kunt u dit het beste eerst met mij bespreken. Heeft u (ernstige) klachten en een gesprek lost onvoldoende op dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van de NVGzP. U kunt zich ook direct wenden tot De NVGzP. De NVGzP heeft een klachten- en geschillenregeling waar ik bij ben aangesloten. Via de volgende link kunt u meer informatie vinden omtrent de klachtenregeling van de NVGzP: klachtenregeling-NVGzP.pdf

Geheimhouding

Ik werk conform de Beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Tijdens de behandeling wordt een persoonlijk dossier bijgehouden over de behandeling. Hierin kunt u op verzoek inzage krijgen. Volgens de wet WGBO ben ik verplicht uw dossier minimaal 20 jaar te bewaren, tenzij u zelf anders beslist. Uw dossier is vertrouwelijk. Met uw verwijzer, meestal uw huisarts, wissel ik informatie uit over de behandeling, hiervoor geeft u tijdens het intakegesprek toestemming. Indien u het niet op prijs stelt dat ik informatie aan uw verwijzer verstrek dan kunt u dit tijdens het intakegesprek aangeven. Informatie aan derden, zoals de bedrijfsarts (tenzij deze heeft verwezen), zal ik nimmer zonder uw toestemming verstrekken.

PRIVACYSTATEMENT Psychologiepraktijk Siebers

Psychologiepraktijk Siebers, gevestigd te Zaandam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57833141, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psychologiepraktijk Siebers met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1.Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychologiepraktijk Siebers persoonsgegevens verwerkt:

1. (potentiële) patiënten;
2. bezoekers aan Psychologiepraktijk Siebers;
3. bezoekers van www.sieberspsychologie.nl;
4. deelnemers aan bijeenkomsten van Psychologiepraktijk Siebers;
5. sollicitanten;
6. alle overige personen die met Psychologiepraktijk Siebers contact opnemen of van wie Psychologiepraktijk Siebers persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Psychologiepraktijk Siebers verwerkt persoonsgegevens die:

1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Psychologiepraktijk Siebers zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
4. gegeneerd worden tijdens eventueel gebruik van e-health-modules en digitale vragenlijsten. Met leveranciers van deze modules en vragenlijsten zijn AVG leveringsverklaringen opgesteld.

3. Doeleinden verwerking

Psychologiepraktijk Siebers verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
3. het verbeteren van de praktijkwebsite www.sieberspsychologie.nl;
4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

4. Rechtsgrond

Psychologiepraktijk Siebers verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

Psychologiepraktijk Siebers kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychologiepraktijk Siebers persoonsgegevens verwerken. Psychologiepraktijk Siebers sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Psychologiepraktijk Siebers deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.

7. Doorgifte buiten de EER

Psychologiepraktijk Siebers geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologiepraktijk Siebers ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

Psychologiepraktijk Siebers bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychologiepraktijk Siebers hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9.Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

– Alle personen die namens Psychologiepraktijk Siebers van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op (al) onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

10. Wijzigingen privacystatement

Psychologiepraktijk Siebers kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psychologiepraktijk Siebers gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

11. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychologiepraktijk Siebers te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychologiepraktijk Siebers door een e-mailbericht te sturen aan info@sieberspsychologie.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologiepraktijk Siebers persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychologiepraktijk Siebers door een e-mailbericht te sturen naar info@sieberspsychologie.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

EPD

Er wordt gebruik gemaakt van de softwareleverancier Prosoftware. Prosoftware is NEN7510 en ISO27001 en ISO9001 gecertificeerd. De genoemde certificeringen zijn op het gebied van informatieveiligheid en kwaliteit. Door de implementatie van de ISO27001 zijn de vereisten van de AVG afgedekt. Prosoftware voldoet derhalve als organisatie aan de AVG-wetgeving.

Kwaliteit

In mijn werkzaamheden werk ik evidence based en volgens vastgestelde behandelprotocollen en richtlijnen. De richtlijnen voor psychologische zorg kunt u vinden op www.ggzstandaarden.nl. Ik houd mij aan de WGBO, Wkkgz, AVG en andere wet- en regelgeving. Ik blijf op de hoogte van de GGZ-standaarden, protocollen en richtlijnen en wetenschap dmv informatie van de beroepsvereniging, intercollegiaal overleg en nieuwsbrieven van verenigingen. Ik neem deel aan verschillende intervisie en supervisievormen en deskundigheid bevorderende activiteiten. Ik ben BIG-geregistreerd onder nummer 59916832425 (bigregister.nl). Mijn AGB code is 94063360. Mijn kwaliteitsstatuut is beschikbaar op de praktijk en op navraag in te zien.